Finnvera

Finnvera förbättrar och diversifierar företagens finansieringsmöjligheter med lån, garantier och exportfinansieringstjänster

Finnvera erbjuder finansiering för start av företagsverksamheten, tillväxt och internationalisering samt med skydd mot exportrisker. Vi stärker finländska företags verksamhetsförhållanden och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, garantier och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Registrerade företag eller företagsnamn som har verkat i mindre än tre år och vars kreditinformation (inklusive ägarnas kreditinformation) är i ordning har möjlighet att få en initial garanti utan säkerhet från Finnvera för ett lån från ett finansinstitut. Företagets verksamhetsområde måste vara annat än typiskt jordbruks-, skogs- eller byggverksamhetens grundkontraktering och den garanterade finansieringen får inte användas för affärsverksamhets- eller företagsförvärv eller förvärv av affärslokaler, fordon eller finansiering av export. 

På begäran ansöker banken om en SMF-garanti från Finnvera, så företaget behöver inte kontakta Finnvera när man ansöker om finansiering. Garantins minimibelopp är 10 000 euro och högst 80 procents andel (eller 80 000 euro). 

Registrerade företag eller företagsnamn som varit verksamma över 3 år, vars Rating Alfa-klass är åtminstone B, och personligt ägande minst 50 procent har möjlighet att få en SMF-garanti utan säkerhet från Finnvera för ett lån från ett finansinstitut. Företagets verksamhetsområde måste vara annat än typiskt jordbruks-, skogs- eller byggverksamhetens grundkontraktering och den garanterade finansieringen får inte användas för affärsverksamhets- eller företagsförvärv eller förvärv av affärslokaler, fordon eller finansiering av export. 

På begäran ansöker banken om en SMF-garanti från Finnvera, så företaget behöver inte kontakta Finnvera när man ansöker om finansiering. Garantins minimibelopp är 100 000 euro och högst 80 procents andel (eller 120 000 euro).

Finnvera-lånet är avsett att finansiera inhemska bygg-, maskin- och enhetsinvesteringar, energi- och miljöprojekt, driftskapitalbehov samt diverse finansieringar av ägandeorganiseringar. Det minsta beloppet för ett Finnvera-lån är 50 000 euro och används ofta som en del av att bygga upp den total finansieringen. Lånet är lämpligt för alla sektorer, utom för jordbruk, skogsbruk eller byggnadsverksamhetens grundkontraktering och kan förutom små och medelstora företag även sökas av större företag under vissa förutsättningar samt verksamma och nystartade företag.

Finnvera-garantin är tänkt för bl.a. investeringar (och / eller driftskapital och affärsverksamhet och företagsförvärv) i inhemska finansieringsbehov. Andelen av Finnvera-garantin bestäms från projekt till projekt och är vanligtvis cirka 50-80 procent. Lånet är lämpligt för alla sektorer, utom för jordbruk, skogsbruk eller byggnadsverksamhetens grundkontraktering och kan förutom små och medelstora företag även sökas av större företag under vissa förutsättningar samt verksamma och nystartade företag.

Finnvera har också ett antal exportrelaterade garanti- och kreditriskutjämningsmetoder (bl.a. kreditriskgaranti, garanti för kundfordran, köparkreditgaranti, rembursgaranti etc.)

Mer information finns på www.finnvera.fi