Business Finland

Business Finlands finansiella tjänster

Business Finland fungerar som en exportfrämjare för finska företag och hjälper till i alla faser av internationaliseringen. Business Finlands finansiering är huvudsakligen avsedd för internationalisering av företag och beviljas små och medelstora företag och Midcap-företag (koncernens omsättning max. 300 M €), som har varit aktivt åtminstone en bokföringsperiod och har en innovativ produkt-, tjänst- eller verksamhetsmall, som man söker internationaliseringsmöjligheter för. Stöden är de minimis-finansiering.

Innovationssedel

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag att förvärva externa experttjänster som behövs för att marknadsföra nya produkt- eller serviceidéer med internationell tillväxtpotential (t.ex. för vidareutveckling, användbarhet, marknadsföringsduglighet, uttalanden och utvärderingar, patent- och varumärkesundersökningar). Sedelns värde är 5 000 € + moms, varav företagets självrisk är 1 000 €.

Explorer

Med hjälp av Explorer-finansiering kan ett företag anställa eller skaffa sig expertis för olika internationaliseringsåtgärder. 

Market Explorer för att förvärva extern kunskap eller expertis som en experttjänst. Finansieringsbeloppet är 5 000 – 10 000 € och är högst 50 procent av kostnaderna.

Exhibiton Explorer är ett mässtöd för internationaliseringsvilliga små och medelstora företag som vill delta i mässor utanför Finland, när det finns minst fyra sökande. Det maximala stödbeloppet är 50 procent eller 30 000 € per mässprojekt.

Talent Explorer för att anställa en ny expert som ger ny kunskap och färdigheter för internationalisering. Det maximala finansieringsbeloppet är 20 000 € och är 50 procent av kostnaden för den anställda experten under de första 6-12 månaderna.

 Group Explorer är finansiering för företagsgrupper som kan användas för att identifiera gemensamma affärsverksamhetsmöjligheter på den internationella marknaden. Företagsgruppens storlek är 4-10 och finansieringen är max. 50 procent och 2 500  – 20 000 € per företag.

Tempo

Tempofinansiering är avsedd för finska företag som strävar efter internationell tillväxt och har tillräckliga resurser och en trovärdig plan för att bygga framgång. Finansieringen är avsedd för utveckling av internationellt kunnande (inte för produktutveckling). Finansiering är alltid diskretionär och högst 50 000 € eller 75 procent, och företaget måste ha minst 30 000 € i kapitalfinansiering.

FUI-lån

Med forsknings- och utvecklingsfinansiering kan man påskynda produktutveckling samt förnya och utveckla helt nya produkter, tjänster, produktionsmetoder och affärsverksamhetsmodeller. Finansieringen kan användas för att testa och verifiera den nya verksamhetslösningen tillsammans med kunderna. Finansiering är ett lån med låg ränta och inga säkerheter krävs. Om utvecklingsprojektet misslyckas och resultaten inte kan användas i affärsverksamheten kan det delvis  lämnas att driva in. Lånets belopp är cirka 50 procent av de totala kostnaderna för utvecklingsprojektet och beviljas för cirka 7-10 år.

Störningsfinansiering fram till slutet av 2020

Finansiering för forskning, produktutveckling och affärsverksamhetsutveckling för små och medelstora företag. Stora företag kan ansöka om finansiering för samarbetsprojekt med små och medelstora företag.

Det tillfälliga fui-lånet är avsett för företag som sysselsätter minst sex personer och är avsett för företag som är verksamma i Finland (och stiftelser och föreningar som har omfattande affärsverksamhet) för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Du kan ansöka om finansiering för att hitta nya metoder i händelse av störningar. Lånetiden är cirka 7-10 år, och det är cirka 70 procent av de godkända kostnaderna för projektet utan säkerhet och kan i vissa fall omvandlas till ett stöd. Finansiering kan inte användas för försäljning eller marknadsföring.

Unga innovativa företag

Unga innovativa företag (NIY)-finansiering är avsedd för under femåriga startup-företag som söker snabb internationell tillväxt och har bevis på tillväxt och omsättning. Finansieringen kan ansökas för t.ex. uppskalning av affärsverksamhetsmodell, förvärv av kapitalinvesteringar eller att öppna nya marknader. Företagets ägare måste också vara mycket involverade i den operativa verksamheten och det måste finnas bevis för tidigare FUI-aktiviteter. Det maximala finansieringsbeloppet är 1,25 M €, varav stödet är högst 500 000 € och lånet är 750 000 €.

Into

Into-finansiering är avsett att förvärva en experttjänst för företagets innovationsaktiviteter när marknadsinformation och nya idéer behövs för affärsverksamhetsutveckling eller när företaget går från att förbättra koncept till nya affärsverksamhetsmodeller och lösningar. Finansieringen är avsedd för storskalig utveckling av innovationsaktiviteter i företaget, samt för förvärv eller skydd av immateriella tillgångar och lån av expertis. Finansieringsbeloppet är högst 50 procent av den totala budgeten och projektet har ingen övre eurogräns förutom experttjänster (max 200 000 €). Projektet måste vara minst 30 000 €.

www.businessfinland.fi