Utvecklingsprojekt

Utvecklingsfinansiering för att skapa livskraft

Genom utvecklingsprojekt förbättrar vi de regionala företagens verksamhetsförutsättningar och bidrar till företagens tillväxt och framgång.

Genom utvecklingsprojekten förverkligas Finlands strukturfondsprogram, utvecklingsprojektet för sydöstra Finlands landsbygd, havs- och fiskeriprogrammet och de gränsöverskridande Östra Finland-Ryssland CBC- och Central Baltic-programmen. Dessa program är EU:s finansiella instrument, vars syfte är att förenhetliga medlemsstaternas verksamhet och minska skillnader som uppstår vid utvecklingen av de europeiska regionerna. EU:s finansiering har en viktig roll i utvecklingen av Finlands och regionens livskraft.

Utvecklingsfinansiering för ditt företag?

Om ditt företags utvecklings- eller investeringsprojekt uppfyller finansieringskriterierna kan de finansieras genom strukturfonderna.  Projektet kan till exempel vara relaterat till produktion, internationalisering eller kompetens, och det måste ha en betydande inverkan på ditt företags verksamhet, förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft.

Stöd som tilldelas för utveckling är högst 50 procent. När det gäller investeringsprojekt är stödet 10–35 procent.