Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri

Hankeen tavoitteena on edistää uusien skaalautuvien teknologioiden kehittämistä ja vahvistamaan innovaatiotoimintaa Helsinki-East Aerodrome (HEA) – kehittämisalustalla.

Kaupallisten ilmaliikennepalveluiden kehittämistä ja pk-yritysten osallistumisedellytyksiä klusterin toimintaan tuetaan toteuttamalla toteutettavuus ja kannattavuusselvitykset. Selvitysten kohteena ovat lentotaksi- ja dronerahtitoiminta, potentiaaliset kuljetusreitit, markkinapotentiaali, sekä pienen lentokentän kestävien energiaratkaisujen toteutus osana liiketoimintamallia.

Miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun operointia yhteisessä ilmatilassa selvitetään koelento-ohjelman avulla. Käytännön kokeilla testataan lainsäädännön ja viranomaisten asettamia raameja, ja teknologian tarjoamia uusia menetelmiä lennonvarmistuksen ja ilmatilannekuvan muodostamisessa. Kansainvälisten koelentojen avulla selvitetään kansainvälisen dronerahtiliikenteen käynnistämiseen liittyviä turvallisuuteen, lainsäädäntöön ja tekniikkaan liittyviä vaatimuksia.

Hankkeessa kartoitetaan ja testataan tulevaisuuden digitaalisen lentokentän tarvitsemia ilmaliikenneteknologioita. Tavoitteena on hankkeen aikana löytää lisää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa Helsinki-East Aerodromen ympärille syntyvään yrityspuistoon sekä edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä uusien teknologioiden kehittämiseksi ja niiden testaamiseksi.

Tavoitteena on, että alueelle syntyy vahva osaamiskeskittymä ja sen myötä kaupallista liiketoimintaa sähköisen ja digitaalisen ilmailun ympärille. Hankkeen tavoitteena on myös konkreettisesti tukea Helsinki-East Aerodromen alueelle syntyvän osaamiskeskittymän kehittymistä digitaalisen ja sähköisen ilmaliikenteen edelläkävijäksi. Tätä tavoitetta edistetään muun muassa koelentotoiminnalla, jolla kehitetään pk-yrityksille uusia palveluja.

Koelentotoiminnalla osoitetaan esimerkiksi dronerahtilentojen tekninen toteutusmalli, joka on kohtuullisella jatkokehityksellä jalostettavissa kaupalliseksi liiketoiminnaksi.Tärkeän osan hanketta muodostavat toteutettavuus- ja taloudelliset kannattavuusselvityks et. Niiden tavoitteena on selvittää Kymenlaakson alueelta operoitavan lentotaksi- dronerahtitoiminnan kaupallista kannattavuutta, ja kartoittaa potentiaaliset kansalliset ja kansainväliset matkustajien ja pienrahdin kuljetusreitit.

Kohderyhmänä ovat alueen ilmailualaan liittyvät pk-yritykset sekä uudet startup-yritykset. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki East Aerodromen ympärille rakentuvan ilmailualan yrityspuiston kehittämiseen.

Palveluina yrityksille hanke tarjoaa:

  • Toteutetaan kaupallisten lentoliikennepalveluiden kehittämistä tukevat selvitykset, joiden avulla tuetaan Helsinki-East Aerodromen ympärille rakentuvan ilmailualan yritysverkoston konseptointityötä.
  • Lentoliikennepalveluiden markkinapotentiaaliselvitys Kartoitetaan Helsinki East Aerodromelta operoitavan lentotaksi- ja dronerahtitoiminnan kaupallinen kannattavuus ja potentiaaliset kuljetusreitit.
  • Toteutettavuusselvityksellä arvioidaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä paikallisen energiantuotannon mahdollisuuksia lentokentällä sekä näiden kaupallista potentiaalia lentokenttäoperaattorin näkökulmasta.
  • Tuotetaan yrityksille suunnattua Helsinki-East Aerodromen yritysalueen markkinointi- ja viestintämateriaalia, sekä toteutetaan ilmailualan ja erityisesti Helsinki-East Aerodrome yritysalueen kehittämistä palvelevaa päättäjäviestintää.
  • Kehitetään Tech Runway -tapahtumaa, mm. investoreiden kohtaaminen tapahtumassa.  Rakennetaan alueen brändiä ilmailualan uusien innovaatioiden kehitysalustana.