Vihreä loikka - kestävyydestä kilpailukykyä

Vihreä loikka –hanke nostaa esiin European Green Dealin painottamaa teollisuuden arvoketjujen ja energiaintensiivisten alojen merkitystä ja roolia vihreässä siirtymässä kohdentamalla hankkeen toimenpiteet Kymenlaakson akkuklusteriin ja Kotkan-Haminan seudun akkuarvoketjuun potentiaalisesti liittyviin yrityksiin. Vihreä loikka –hanke lisää yritysten tietoa, ymmärrystä ja osaamista esimerkiksi hiili- tai ympäristökädenjäljen määrittämiseen, mittaamiseen ja monitorointiin sekä sidosryhmien asettamiin kestävän kehityksen vaatimuksiin vastaamiseen. Hankkeella edistetään tulevaan akkuklusteriin liittyvien alihankinta- ja arvoketjuyritysten vihreää siirtymää.

Hankkeen päätavoitteena on edistää Kaakkois-Suomen akkuklusteriin potentiaalisesti liittyvien yritysten vihreää siirtymää, hiilijalanjäljen pienentämistä ja hiilineutraalia kiertotaloutta yritystoiminnassa (materiaalit, päästöt, logistiikka, kompensaatio). Hankkeella tavoitellaan pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi sekä pk-yrityksen kehittymistä osaksi kansainvälistä Kaakkois-Suomeen kehittyvää akkuklusteria.

Kohderyhmänä ovat koko Kymenlaakson akkuklusteriin ja Kotkan-Haminan seudun akkuarvoketjuun potentiaalisesti liittyvät yritykset tai akkuklusteria palvelevat yritykset.

Hankkeen tarjoamat palvelut yrityksille:

  • Tunnistetaan erilaisia yritysprofiileja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä hyödyntäen, joilla autetaan erityisesti yritystä itseään hahmottamaan omaa tilaansa strategisen vähähiilisyysosaamisen näkökulmasta. Myös jatkokehitettävien tuotteiden ja palveluiden rakentaminen tehostuu.
  • Järjestetään koulutuksia ja työpajoja tukemaan yritysten kiertotalouden ja vihreän siirtymän tavoitteita ja edistämään yritysten pyrkimyksiä kohti hiilineutraaliutta, joilla myötävaikutetaan yritysten kilpailukyvyn parantumiseen sekä kehittymään potentiaalisiksi akkuklusterin toimijoiksi.
  • Mahdollistetaan yhteistyöverkoston muotoutumista yritysten ja sidosryhmien välille vahvistamaan yritysten välisiä teollisia symbiooseja erityisesti kiertotalouden näkökulmasta.
  • Tarjotaan yrityskohtaisesti räätälöityä asiantuntijapalvelua tukemaan yrityksen vihreää siirtymää ja etenemistä kohti hiilineutraaliuden tavoitteita.
  • Järjestetään seminaari (1-2 kpl) uusiutuviin energialähteiden, kiertotalouden, hiilineutraaliuden, kestävän kehityksen tai vastuullisuuden teemoista.