Sosiaalinen hyväksyttävyys – asukkaiden ja yritysten yhteinen toimintamalli

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia vuorovaikutuksen ja osallistumisen toimintatapoja eri sidosryhmien välille. Hankkeen pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja siihen, että asukkaat ja kolmannen sektorin toimijat pystyisivät vaikuttamaan vihreän siirtymän lupaprosesseihin ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden ja yritysten näkökulmasta tavoitteena on lupaprosessien sujuvuuden parantaminen, sosiaalisen toimiluvan sekä asukasyhteistyön vahvistaminen.

Sosiaalinen hyväksyttävyys – asukkaiden ja yritysten yhteinen toimintamalli -hanke toteutetaan Kymenlaakson alueella. Se kytkeytyy Kotkan-Haminan seudun kehittyvään akkutoimialaan, johon on suunnitteilla useita investointeja. Kokeiluhankkeen toteuttaa Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor Oy.

Hankkeen aikana kartoitetaan aluksi, minkälaisia vaikuttamisen ja vuorovaikutusten esteitä ja pullonkauloja eri sidosryhmät kokevat nykyisissä kuulemis- ja vuorovaikutusprosessissa olevan. Sen jälkeen kokeillaan tarkoituksenmukaisimmiksi arvioituja osallistumisen ja vuorovaikutuksen menetelmiä, mukaan lukien digitaalisia osallistumisalustoja. Kokeilujen tavoitteena on poistaa tai madaltaa havaittuja osallistumisen ja vaikuttamisen esteitä.

Hankkeen lopuksi laaditaan prosessikuvaus oikea-aikaisesta kuulemisesta ja vaikuttamisesta sekä tuotetaan vuorovaikutuksen ja osallistumisen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa investointihankkeissa valtakunnallisesti.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset (alueella jo toimivat yritykset, alueelle houkuteltavat yritykset), asukkaat (alueella asuvat asukkaat, alueelle houkuteltavat työntekijät / uudet asukkaat), päättäjät sekä kolmas sektori.

Hankeen tarjoamat palvelut:

  • Nykytilan kartoitus. Tilannekuva nykyisten investointihankkeiden lupaprosessien pullonkauloista. Tavoitteena on kehittää nykyistä prosessia siten, että sidosryhmien kuuleminen on laajempaa ja jatkuvaa, ja että vuorovaikutusta mahdollistetaan entistä paremmin kaikkiin suuntiin. Kuuleminen ei ole sidottu vain kaavoitus- tai lupaprosessiin, kuten ympäristövaikutusten arviointiin (YYA), vaan kattaa investointihankkeiden suunnittelun ja aluekehittämisen toimenpiteet laajemmin.
  • Uusien vuorovaikutusmallien ja toimenpiteiden kehittäminen ja testaus. Tavoitteena on vähentää vastakkainasettelua haastavissa investointiprojekteissa kehittämällä keskeisten sidosryhmien (asukkaat, pk-yrittäjät, kuntapäättäjät, kolmannen sektorin toimijat) mahdollisuuksia tulla kuulluksi sekä vaikuttaa ennakoivasti ja jatkuvasti.
  • Uusi tapa toimia – skaalattava toimintamalli.

Sosiaalinen hyväksyttävyys – asukkaiden ja yritysten yhteinen toimintamalli – Sitra