Kaakon Kokka - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Kansainväliset osaajat ja yritykset kohtaamaan

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa tunnistetaan valtakunnallisen KOKKA-hankeen yhteiset taustat ja haasteet. TEM:in arvion mukaan viime vuonna jäi syntymättä eri aloilla yhteensä 60.000 työpaikkaa siksi, että osaajia ei löytynyt tai yrityksillä ei ollut osaamista heidän työllistämiseensä. Kuitenkin monien alojen yrityksillä on tarvetta työvoiman lisäämiseen. Hankkeen päätavoitteena on vastata yritysten ja osaajien tarpeisiin sekä kohtaanto-ongelmaan pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:

• Kaakkois-Suomen eri alojen yritykset, joilla on tarve vahvistaa kansainvälistä osaamista ja rekrytoida uusia työtekijöitä osaajavajeen tai kasvun vuoksi.

• Kansainvälistymisvalmiuksia omaavien yritysten johto- ja hr-henkilöstö.

• Kansainväliset osaajat, jotka ovat valmistuneet tai opiskelevat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson korkeakouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa tai aikuiskoulu-tuksessa.

• Lisäksi kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen alueen sosiaalisen toimintaverkoston muodostavien organisaatioiden henkilöstö ja vapaaehtoistoimijat. Sosiaalisen toimintaympäristön muodostavat mm. opiskelijajärjestöt sekä alueen muut järjestötoimijat, mm. liikunta- ja kulttuuritoimijat sekä kaupunkien ja kuntien nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimet.

Hankkeessa toteutettavat työpaketit ovat:

WP 1: International Workplace Työpaketin kohderyhmänä ovat alueen yritykset (startupit, pk-yritykset, suuryritykset), julkinen sektori sekä kehitysyhtiöt. Työpajoissa selvitetään yritysten tarpeita ja haasteita sekä tuetaan koulutuksella ja työpajoissa yritysten toimintakulttuuria ja kansainvälistä osaamista työllistämään kansainvälisiä osaajia.

WP 2: Kansainvälisen osaajaverkoston ja verkostotyön kehittäminen Edellisen työpaketin toimenpiteistä syntyy pohja yritysten toimintaa tukevan verkostotyön kiihdyttämiselle. Työpaketissa kootaan potentiaaliset toimijat yhteen, haetaan optimaaliset roolit ja toimintatavat, joilla voidaan vastata yritysten ja kansainvälisten osaajien tarpeisiin sekä helpottaa työllistämistä ja työllistymistä. Verkostotyö luo alueelle vetovoimaa sekä lisää kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostusta jäädä alueelle.

WP 3: Sosiaalinen verkosto ja yhteisö Sosiaalisen yhteisön luomisessa kohderyhmänä ovat kv-taustaiset opiskelijat ja työntekijät, opiskelijajärjestöt sekä alueen muut järjestötoimijat. Sosiaalisen kv-yhteisön tavoitteena on linkittää kansainväliset osaajat ja heidän perheensä järjestöjen kautta alueen vapaa-ajan toimintaan, oppilaitosten opiskelija-toimintaan, urheiluseurojen, kulttuurijärjestöjen ja muiden vastaavien toimintaan mukaan. Toimenpide tukee pysyvää asettautumista alueelle.

WP 4: Kv-osaajaverkosto Hankkeen lopputuloksena syntyy alueelle toimijaverkosto, joka tukee yrityksiä kehittämään toimintaansa ja löytämään kv-osaajia sekä vahvistamaan kv-taustaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden kiinnittymistä maakuntiin. Osaajaverkosto luo joustavan ja kehittyvän toimintamallin käytännön toiminnan jatkuvuudelle sekä toimijoiden rooleille tulevaisuudessa.

Kehitystyö jatkuu hankkeen jälkeen verkostossa alueen veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Hanke vahvistaa yritysten tulevaisuusymmärrystä ja kansainvälistymisvalmiuksia, tukee työvoiman saatavuutta sekä auttaa kansainvälisten osaajien työllistymään ja integroitumaan seutuun ja sen yrityksiin. Hankkeen tuloksilla on myönteisiä vaikutuksia alueen innovaatiokyvykkyyteen, aluetalouteen sekä alueen elinkeinorakenteen monipuolistumiseen ja sitä kautta alueen asukkaiden hyvinvointiin.