Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia on päivitetty

Strategia on tehty varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten avuksi tukemaan ja helpottamaan tavoitteellista ja suunnitelmallista yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista. Strategiset painopisteet ovat

  1. oppimis- ja työelämäkulttuurin kehittä­minen
  2. verkostoyhteistyö
  3. yrittäjyyskasvatuksen johtaminen

Pai­nopisteet koskettavat kaikkia koulutusasteita, oppilaitoksia ja sidos­ryhmiä, ja ne tulee täsmentää konkreettisiksi toimenpiteiksi kussa­kin organisaatiossa. Painopisteet ottavat kantaa toimintakulttuuriin, pedagogiseen näkemykseen, yhdessä tekemiseen ja johtamiseen.  Konkreettiset kouluastekohtaiset tavoitteet on jaoteltu varhaiskas­vatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 2. asteen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen mukaan. Eri kouluasteiden tavoit­teissa on kolme eri näkökulmaa – oppijan, opettajan ja oppilaitoksen tasot, joille kaikille on asetettu omat tavoitteet.

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua opetusta ja kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä yhteiskunnassa. Yrittäjyyskasvatus on myös osa kaikkien koulujen opetussuunnitelmia. Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Yrittäjyys sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia