Stöd för ensamföretagare i coronavirus situationen

BIDRAGET FÖR ENSAMFÖRETAGARE FÖR EKONOMISKA SVÅRIGHETER TILL FÖLJD AV CORONAEPIDEMIN

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av COVID-19-epidemin (nedan coronaepidemin). Ansökningar om bidrag för ensamföretagare handläggs i kommunerna.
 
Syftet med coronabidraget för ensamföretagare är att ensamföretagarnas verksamhet ska ha en ekonomiskt stabil grund under och efter pandemin. Det är fråga om ett verksamhetsbidrag för att täcka utgifter inom näringsidkande. Stödet är tidsbundet och gäller enbart för att sköta den akuta lik-viditetskrisen till följd av pandemin.
 
 

Bidraget är avsett för företagare oavsett företagsform och sättet att finansiera verksamheten och som

 • ensam utövar affärsverksamhet, är företagare eller näringsidkare utan avlönad arbetskraft, inklusive freelanceföretagare.
 • är företagare i huvudsyssla, oavsett verksamhetens juridiska form eller sättet att finansiera verksamheten. 
 
Med ensamföretagare avses företagare i huvudsyssla som verkar i Finland och ensam utövar affärsverksamhet, oavsett verksamhetens juridiska form eller sättet att finansiera verksamheten.
 

Det här innebär att

 • bidraget för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare eller firmor, kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller andelslag.
 • Bidrag kan även beviljas s.k. lättföreta-gare, som sysselsätter sig själva och verkar på ett liknande sätt som företagare utan att grunda ett företag.
 • Ensamföretagare är en som utövar affärsverksamhet ensam utan avlönad arbetskraft.
 • Även freelanceföretagare kan få bidrag då freelanceföretagaren verkar som en enskild näringsid-kare, genom en firma (näringsidkare eller affärsidkare), genom personbolag (öppet bolag, kom-manditbolag), i aktiebolag eller andelslag. 
 

Bidraget är avsett för företagare i huvudsyssla

 • Ensamföretagare i huvudsyssla ska vara registre-rade i FöPL-registret (i ansökan begärs numret på FöPL-försäkringen), eller som kan visa en företa-garinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företaget startats för mindre än 6 mån.sedan ska man visa att det uppkomna inkomstflödet skulle leda till en fakturering på minst 20 000 euro inom en period på 12 månader. 
 • Bidraget för ensamföretagare beviljas företagarspecifikt. Om ensamföretagaren har flera företag där hen jobbar ensam, beviljas bidraget till det företag som företagaren har som huvudsyssla. 
 
 
 

Ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 till följd av coronaepidemin, och ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. 

 • Förutsättningen för att bidraget för ensamföretagare ska beviljas är att att företagets ekonomi försvagats avsevärt och omsättningen minskat till följd av coronaepidemin.
 • Epidemin bedöms ha börjat påverka ensamföretagarens ekonomi i Finland efter den 16 mars 2020, då undantagsförhållanden konstaterades och beredskapslagen togs i användning. 
 • Det här innebär att den sökande i ansökan ska visa att den avsevärda försvagningen i affärsverksamheten efter den 16 mars 2020 är en följd av coronaepidemin.
 • Den sökande ska på ansökningsblanketten intyga att hens ekonomi försvagats avsevärt till följd av coronaepidemin.
 • Ensamföretagarens ekonomi och nedgången i omsättningen efter den 16 mars 2020 ska intygas med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsintäkter). 
 • Ekonomin anses ha försvagat om företagets omsättning sjunkit över 30 procent efter att ha hållit så gott som samma nivå de föregående 12 månaderna.
 • Om det är fråga om företagsverksamhet av säsongkaraktär, kan den genomsnittliga utvecklingen i affärsverksamheten granskas.

 

Man kan anta att ensamföretagaren har förhållanden för lönsam affär

 • Dessutom är en förutsättning för bidraget att ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam verksamhet.
 • Det anses finnas förutsättningar för lönsam verksamhet, ifall företagsverk-samheten varit lönsam i bokslutet eller skattedeklarationen 2019.
 • I ansökan ska den sökande in-tyga att företagsverksamheten varit lönsam före coronaepidemin.
 • Om ensamföretagaren har skatteskuld ska hen ha en av Skattemyndigheten godkänd plan för betalning av skattskulden.
 • Den sökande ska till ansökan bifoga en kopia på bokslutet 2019/det senaste bokslutet eller skattedeklarationen 2019/den senaste skattedeklarationen. Om företagsverksamheten startats efter den 31 december 2019 ska en annan tillförlitlig utredning lämnas (kopia av bokföringen och kontoutdraget).
 • Dessutom ska den sökande till ansökan bifoga ett intyg över skatteskuld och om företaget har skatteskuld ska till ansökan bifogas en av skattemyndigheten godkänd plan för be-talning av skatteskulden. Vid bedömning av verksamhetens lönsamhet kan man beakta ensam-företagarens utredning om exceptionella förhållanden under 2019.
 
Den sökande ska även intyga att hen avser fortsätta företagsverksamheten efter coronaepide-min. Den sökande ska även beskriva hur hen avser använda bidraget för att stabilisera sin verk-samhet. 
 

För vilka syften kan bidrag sökas

 • Ensamföretagarens bidrag är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretagarens kalkylerade utgifter i företagsverksamhet, såsom utgifter för lokaler och utrustning som skaffats för företags-verksamheten samt bokförings- och övriga byråkostnader.
 • Då engångsersättningen beviljas ses inte lön som företagaren tar ut som en utgift i företagsverksamheten.
 • Delvis med denna ersättning ska ensamföretagaren klara de utmaningar i ekonomin som coronavi-rusepidemin medför.
 • Engångsersättningen kan beviljas för utgifter som uppstått efter den 16 mars 2020 och det sista ansökningsdatumet för bidraget är den 31 augusti 2020.
 • Det är fråga om ett kal-kylerat belopp och bidragsmottagaren har ingen skyldighet att visa upp verifikat för utgifterna vid ansökan om bidrag eller i efterhand
 
 
 
 • Kommunerna meddelar bidragen som betalats till ensamföretagarna till Skattemyndigheten.
 • Den som söker bidrag ska beakta att då kommunen godkänner ansökan uppstår ett avtal mellan den sökande och kommunen i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen.
 • Bidragsmottagare kan utifrån avtalet utan dröjsmål återbetala bidrag som utbetalats felaktigt, för mycket eller utan grund. I fall av missbruk kan kommunen kräva att bidraget ska återbetalas.
 • Bidragsmottagaren för-binder sig att vid behov ge bidragets beviljare de uppgifter som behövs för att säkerställa att bidraget inte ansökts i strid med villkoren för bidraget.
 • Den kommun som beviljat bidraget samt arbets- och näringsministeriet har rätt att i efterhand granska, för vilka syften bidraget använts.
 
 
 
 
Katja Laitinen 040 190 2553
Telefontjänsten är öppet på vardagar klockan 8-16
Vår telefontjänst hjälper dig i frågår som gäller ansökningprocessen eller fyllning av blanketten.
 
Stöd för ensamföretagare ansökas primärt elekriskt. On företagaren kan inte lämnä in ansökan elektriskt, kan man också ta med obligatorisk bilagor och fylla i blanketten i Eagle-byggnadens lobby.
 
Eagle-talo Karhula
Kyminlinnantie 6
48600 Karhula
ÖPPET på vardagar klockan 8-12
 
 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019